Depo Stok Sayım yazılımı sisteminin en önemli unsurlarından birine tekabül eden depo stok sayımı en basit ifadesi ile işletmedeki stokların miktarını depo stok sayım yazılımı  belirlemek için yapılan eylemdir. Kolay gibi görünse de yüzlerce hatta binlerce ürün ve kalem malzemenin olduğu bir depoda, stokta ne kadar malzeme kaldığını tespit etmek için birtakım çalışmaların yapılması gerekir. Stok sayımı için uzman yazılımlardan yararlanılması uygun olacaktır. Depo sayım işlemi de depo otomasyon sisteminin bir parçasıdır.

Depo Otomasyonu ve Stok Yazılımı Programının Kazandırdıkları

Depo yöneticisi ve personelinin en önemli sorunlarından biri de uzun süren sayım işlemleridir.Söz konusu sayımları kısa sürede yapabilmek ve hızlı stok sayımı için stok sayım programı kullanmak daha doğru bir tercih olacaktır.

Stok sayımı sayesinde depo izlenebilir duruma gelir. Stok sayımı ile malzemeler lokasyonları üzerinden sisteme kaydedilir. Ayrıca raf ve adre bilgileri stokları izlenebilir hale getirir.

Stok sayımı ile ürünlerin satın alış tarihlerinin takibi yapılabilir ve ürünler stoklanırken son kullanma tarihleri dikkkate alınabilir. depo stok sayım yazılımı Böylece eski tarihli ürünlerin daha önce elden çıkarılması olanağına kavuşulur.Seri takibi ve lot sayesinde aynı ürünün farklı türdeki özelliklerine göre ayrılarak stoklanması sağlanabilir.

Stok sayımı sayesinde gerekli raporlar da hazırlanıp oluşturulabilir.. Depo yönetim programı ile sağlanan veriler incelenerek depo için gerekli stratejiler oluşturulabilir.

Stok Sayımı Nasıl Yapılır?

Depo stok sayımı, depo yazılımı içinde bulunan stok sayım modülü aracılığıyla yapılır.Bu da barkod okuyucu üzerindeki barkodların okutulması suretiyle olur. Depo sayımı iki farkı şekilde yapılabilir: kontrol sayımları ve genel depo sayımları.

Depo stok sayımının barkod okuyucu ile yapılması daha az emek gerektirir ve zamandan tasarruf sağlar.Depo yönetim sistemi depo stok sayım yazılımı sayesinde  barkod okuyucu ile yapılan sayım ile fiziki sayım neticesinde ortaya çıkan farklılıklar karşılaştırılabilir ve birtakım hatalar söz konusuysa raporlar üzerinden tespit edilebilir. Stok sayımları neticesinde ortaya konulan sayım sonuçları sisteme dahil edilebilir. Gerekli görülürse gerçek sayım raporları entegrasyon aracılığıyla (ERP) ticari sisteme entegre edilebilir.

Kısmi sayım sayesinde envanterin arzu edilen  bir bölümünün veya kısmının çok hızlı bir şekilde denetlenmesi sağlanır. Söz konusu sayımlar farklı zamanlarda farklı malzemelerle yapılır ve envanter doğruluğu teyit edilir .Ayrıca çok fazla malzeme ve çok fazla ürünle yapılacak sayımlarda, depo kısmi sayımlar şeklinde parçalı olarak sayılabilir. Kısmı sayımlar sayesinde depo faaliyetleri aksamadan daha kolay bir biçimde sayım işlemleri gerçekleştirilebilir.

Genel ve kısmi sayımlarda sayım işlemlerinin tekrar gerçekleştirilmesi istenebilir. Tekrar yapılan sayım sonunda iki sayım işlemi veyahut sayımlardan biri ile sistem içinde görülen miktarlar arasındaki farkları içeren bir denetim raporu hazırlanır. Böylece yanlış veya eksik  olan kayıtlar daha net. Bir biçimde ortaya çıkabilecektir.Bu sayım işlemleri sayesinde envanter doğruluğu maksimum seviyede olacaktır.

  Hızlı Satış Sistemleri